Zápis z jednání 04. 01. 2012

Zápis  z jednání výboru Společenství MORAVA, společenství vlastníků jednotek Dolní 8–24, Prostějov, konaného dne 4. ledna 2012

Přítomni: dle presenční listiny

1. Zahájení

2. Odečty spotřeby SV a TUV

 • Aktuálně probíhají odečty spotřeby vody. Až na výjimky, kdy nejsou bytové jednotky trvale obydleny (např. z důvodu prodeje), probíhají odečty bez větších problémů.
 • Při odečtech bylo zjištěno několik nefunkčních vodoměrů. Výměna těchto vodoměrů bude zajištěna bezprostředně po zkompletování všech odečtů, a to panem Olejníčkem. Termín výměny bude s jednotlivými vlastníky dohodnut předem.

3. Přebírání vyměněných oken

 • Souběžně s odečty spotřeby vody byla členy výboru kontrolována a přebírána vyměněná okna v komorách a společných prostorách domu. Mimo drobných závad (chybějící kliky, problémy se zavíráním z důvodu neseřízení oken aj.) byla zaznamenána pouze jediná větší závada - ve vchodu D14 křídlo jednoho okna zadrhávalo o špaletu.
 • Až na výjimky (např. balkonové dveře u sestavy ve vchodu D8 nejsou úplně osazeny kováním) také okna v bytových jednotkách nevykazují žádné vážnější vady. Některá okna však budou vyžadovat seřízení.
 • Výbor společenství vyzývá všechny vlastníky bytových jednotek, kterým byla měněna okna, aby u příslušných členů výboru nahlásili případné závady, které doposud nenahlásili, které by chtěli odstranit a které brání bezproblémovému užívání oken. Do závad není potřeba hlásit výměnu zasklení.
 • Soupis závad bude předán společnosti SULKO k odstranění.
 • Ze strany společnosti SULKO zatím nebyl stanoven přesný termín výměny zasklení u těch oken, kde to vlastníci bytových jednotek požadovali. Nové zasklení by však mělo být, dle posledních informací, vyrobeno do poloviny ledna 2012.

4. Odečty spotřeby tepla

 • Odečty spotřeby tepla budou probíhat teprve na konci ledna 2012, neboť digitální měřiče instalované na radiátorech si roční odečet automaticky ukládají do paměti. Odečet této hodnoty je tedy možné provést kdykoliv později, což u odpařovacích trubiček nebylo možné a odečty musely být prováděny přímo na přelomu roku.
 • Digitální měřiče si do paměti ukládají také průběžně naměřené hodnoty, a to vždy ke konci kalendářního měsíce. Na základě podnětu pana Kaplánka (D12) budou po provedení odečtů tyto měsíční sestavy za rok 2011 u společnosti ENERGIE - REALITY vyžádány. Tyto údaje budou sloužit pro kontrolu, že měřiče fungují správně, a dále pak mohou být poskytnuty příslušným vlastníkům bytových  jednotek pro jejich vlastní potřebu.

5. Manipulace s radiátorem na chodbě (v přízemí za výtahem)

 • Radiátor umístěný za výtahovou šachtou slouží v zimním období k temperování společných prostor chodby a schodiště bytového domu. V případě, že dojde k uzavření ventilu na tomto radiátoru, jsou bytové jednotky více ochlazovány přes společné stěny se schodištěm (kuchyně a koupelny), čímž se zvyšuje spotřeba tepla přímo u jednotlivých vlastníků bytových jednotek. Možná finanční úspora z uzavření radiátoru je tak zcela vyrušena mírným zvýšením nákladů na přímé vytápění všech bytových jednotek.
 • Výbor společenství, který je pověřen zabezpečením provozu bytového domu, stanovuje, že k manipulaci s uvedeným radiátorem jsou oprávněni pouze členové výboru a jimi pověřené osoby. Ostatním osobám se otevírání či zavírání ventilu výše uvedeného radiátoru ZAKAZUJE.

6. Výměna zámků ve vchodu D24

 • Dlouhodobě se vyskytují problémy se zámky u vstupních dveří vchodu Dolní 24. Zámky se přetáčí, což  je s největší pravděpodobností způsobeno nekvalitními kopiemi klíčů. Proto dojde k úplné výměně zámků v tomto vchodu za nové. Kopie klíčů pak bude možné získat výhradně u příslušného člena výboru společenství (paní Klímová), kopie lze totiž vytvářet pouze se speciální kartou a pouze u vybraných záměčnických dílen.
 • K výměně zámků dojde přibližně v polovině ledna 2012.

7. Řešení centrálního příjmu satelitního signálu

 • V návaznosti na chystané zateplení bytového domu je potřeba rozhodnout, zda budou instalovány centrální rozvody pro satelitní příjem signálu. Výbor společenství se na příštím jednání bude zabývat, zda-li je instalace centrálních rozvodů pro příjem satelitního signálu pro společenství cenově dostupná.
 • Hlavním důvodem pro centralizaci satelitního příjmu je celkový vzhled bytového domu, který je v dnešní době ověšen nainstalovanými parabolickými anténami. Dalším důvodem je zvýšení kvality signálu při použití větších společných parabolických antén.

8. Ostatní

 • Výbor diskutoval i výměnu vchodových dveří, které netěsní (jedná se o nevhodnou konstrukci dveří), mnohdy špatně dovírají a mají i další závady.
 • Členové výboru Jozef Vlček a Miroslav Dadák provedou kontrolu a případný úklid střechy od zbytků rachejtlí po oslavách příchodu nového roku.
 • Členové výboru projednali výměnu nevyhovujících ocelových žebříků pro výlez na střechu strojoven výtahů. Původní žebříky jsou příliš těžké pro manipulaci a mají nevyhovující – příliš ostré – nohy, které by mohly poškodit nově položené pásy vrchní izolace. Jako vhodně se jeví pořízení pouze 3 žebříků (nyní má každý vchod vlastní žebřík) s širokou základnou.

 

Zapsal: Mgr. Martin Elefant

Zápis ověřil: Tomáš Machala

V Prostějově dne 5. ledna 2012

_________________________________________________________________________________
Poznámka :          Další jednání VS se bude konat 26.1.2012 v 18:30.

 

Přiložené soubory: