Zápis z jednání 02. 02. 2012

 

Zápis  z jednání výboru Společenství MORAVA, společenství vlastníků jednotek Dolní 8–24, Prostějov, konaného dne 2. února 2012

Přítomni: dle presenční listiny


1. Zahájení


2. Úkoly z předchozího jednání výboru společenství

 • Kontrola a úklid střechy po oslavách příchodu nového roku proveden. Bylo nalezeno několik zbytků po rachejtlích a u štítu vchodu Dolní 24 několik PET lahví po dělnících, kteří pracovali na zateplení štítu a instalaci nových svodů hromosvodu pod zateplení. Současně byly zkontrolovány vtoky pro odvod dešťové vody u strojoven výtahů.
 • Místopředseda výboru, pan Tomáš Machala, předložil výboru k výběru několik typů žebříků pro výlez na střechu strojoven výtahů. Výbor schválil nákup 3 kusů, které lze složit na čtvrtiny tak, aby je bylo možné uschovat do strojoven výtahů. Nákup zajistí místopředseda výboru, pan Tomáš Machala.
 • Místopředseda výboru, pan Tomáš Machala, vstoupil v jednání s panem Fojtem, který se stará o anténní systém v domě, a požádal ho o přípravu studie instalace centrálního satelitního systému v bytovém domě. K datu konání jednání výboru společenství však zatím nebyla studie vyhotovena.

Úkoly, které nebyly zatím dořešeny:

 • Výměna zámků ve vchodu Dolní 24.


3. Balkony pro bytové jednotky v přízemí

O podmínkách vybudování balkonů i pro přízemní bytové jednotky, kde si to vlastníci bytových jednotek přáli, bylo jednáno na stavebním úřadě v Prostějově, se spolupracujícím autorizovaným inspektorem a projekční kanceláří. K realizaci by bylo definitivně potřeba územního rozhodnutí. Toto je možné získat, s ohledem na množství dotčených institucí, které se v řízení musí vyjadřovat, v časovém horizontu nejméně jednoho roku.  Vzhledem k tomu, že zájem o přistavění balkonů mají aktuálně pouze 4 bytové jednotky (z 18 bytových jednotek v přízemí), rozhodl se výbor společenství, že výstavbu balkonů pro přízemní bytové jednotky nebude prosazovat a nebude se tímto dále zabývat. Výbor společenství ubezpečuje vlastníky bytových jednotek v přízemí, že nebudou zatížení splácením úvěru na rekonstrukci a rozšíření balkonů bytových jednotek v ostatních  patrech.

 

4. Rozšíření příjmu TV o slovenské stanice

 • Panem Fojtem byly provedeny úpravy anténního systému na bytovém domě a mimo české televizní programy je možné digitálně přijímat i vysílání slovenských televizí TV JOJ, JOJ PLUS, Markíza a Doma.


5. Řešení pohledávek

 • Největším dlužníkem společenství je paní Ševčíková (D10), která své závazky vůči společenství neplatí dlouhodobě. Ačkoliv byla o úhradu několikrát upomínána a vždy slíbila postupné splácení dluhu, všechny její přísliby o splácení nebyly dodrženy. Proto se výbor shodl, že přistoupí k vymáhání této pohledávky soudní cestou – na paní Ševčíkovou bude podána žaloba. Zastupováním společenství byla pověřena advokátka JUDr. Ivana Horáková. Náklady na vedení soudního sporu budou vymáhány po paní Ševčíkové.


6. Zápach ze strojoven vzduchotechniky

 • Členové výboru obdrželi několik podnětů uživatelů bytových jednotek pod střechou, že je cítit nepříjemný zápach ze strojoven vzduchotechniky.  Jakmile pominou mrazy, bude prověřeno zapojení turbín na strojovnách vzduchotechniky. Jediným možným vysvětlením je, že některé turbíny mohou být zapojeny naopak. Při opačném zapojení by docházelo k nasávání venkovního vzduchu dovnitř, a to i od komínků vyústění splaškové kanalizace.


7. Pokus o krádež škrabáků před vchody ze severní strany

 • Před několika dny došlo k pokusu o krádež škrabáků před vchody ze strany do ulice. Naštěstí byl tento pokus neúspěšný. V případě krádeže by v chodníku zůstaly pouze díry, což by mohlo být pro chodce nebezpečné; hrozilo by nebezpečí zranění.  Výbor společenství se shodl, že bude lepší škrabáky ze severní strany úplně odstranit a díry zabetonovat. Toto bude zajištěno v jarních měsících.


8. Zprovoznění internetových stránek

 • Ve spolupráci s panem Vavrčíkem byly spuštěny a naplněny internetové stránky www.svjmorava.cz. Na stránkách budou průběžně zveřejňovány  aktuální informace o dění v našem bytovém domě.


9. Ostatní

 • Ve vchodu Dolní 24 budou doplněny rohožky za vstupními dveřmi, které někdo ukradl.
 •  Pro zabezpečení údržbářských prací v bytovém domě zakoupil výbor společenství vrtačku s příklepem a oboustranným chodem.

Zapsal: Mgr. Martin Elefant

Zápis ověřil: Tomáš Machala

V Prostějově dne 2. února 2012

Za výbor společenství

Mgr. Martin Elefant Tomáš Machala

_________________________________________________________________________________
Poznámka : Další jednání VS se bude konat ve čtvrtek 1.3.2012 v 18:30.

Přiložené soubory: